Bab 2.1 Vektor Di R Kuadrat | Matematika Peminatan Kelas X SMA/MA| Gematama


Latihan Uji Kompetensi 1

Jawaban :

Jawaban :

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 1. [10,6]
 2. (10,6)
 3. [10,8]
 4. (0,8)
 5. [0,6]

Jawaban :

Jawaban : D

Diketahui :

Ditanyakan :

=….?

Jawaban :

 

 1. (-1,12)
 2. (-7,-2)
 3. (-7,2)
 4. (7,2)
 5. (1,-12)

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Ditanyakan :

L =…?

Jawaban :

 

 1. (2,4)
 2. (4,-12)
 3. (-4,12)
 4. (-12,4)
 5. (12,4)

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

Ditanyakan :

A =…?

Jawaban :

 

 1. Vektor yang digambarkan di bawah ini sama dengan ….

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Gambar vektor

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 1. Diketahui vector dan . Jika C (4,6) maka koordinat titik B adalah …
 2. (-1,4)
 3. (1,-4)
 4. (-2,-5)
 5. (4,-3)
 6. (2,5)

Jawaban :

Jawaban : E

Diketahui :

 

 

C (4,6)

Ditanyakan :

Titik B = ?

Jawaban :

Koordinat titik A

AC = (5 , 2)

C – A = (5 , 2)

 

(4 , 6) – A = (5 , 2)

(4 , 6) – (5 , 2) = A

A = (-1 , 4)

 

Koordinat B :

AB = ( 3 , 1)

B – A = (3 , 1)

B = (3 , 1) + (-1 , 4)

B = (3 +(-1)) , (1 + 4)

B = (2 , 5)

 1. Misal ABC adalah segitiga sama kaki dengan AC = BC = 5. Jika B (5,1); C (1,-2) dan A(5,y) berada di kuadran I, maka =…
 2. [4,-4]
 3. [-4,4]
 4. [-2,-2]
 5. [2,-2]
 6. [-4,-8]

Jawaban :

Jawaban : Tidak Ada

Diketahui :

AC = BC = 5

B (5,1)

C (1,-2)

A(5,y)

kuadran I

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

AC = √(1-5)²+(-2-y)²

5 = √-4²+4+4y+y²

25 = 20 + 4y + y²

0 = -5 +4y+y²

(y+5)(y-1) = 0

y = -5 atau y = 1

Kita pakai y =-5 ( y= 1 tidak dipakai = titik B)

Sehingga vektor A = (5,-5)

Maka vektor AC = (1-5) , (-2+5) = [-4,3]

Latihan Uji Kompetensi 2

 1. 15
 2. 17
 3. 20
 4. 22
 5. 25

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

Ditanyakan :

Panjang vector =…?

Jawaban :

 

 1. Jika
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 1. Jika Vektor mempunyai Panjang 12 dan membentuk sudut  dengan sumbu x positif maka vector  dapat dinyatakan dengan…
 2. [6,6]
 3. [-6,6]
 4. [-6,-6]
 5. [-6]
 6. [6]

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Panjang = 12

Sudut =

Ditanyakan :

Vektor a =…?

Jawaban :

 

 

 

 1. Jika maka sudut yang dibentuk dengan sumbu x positif sama dengan..
 2. 30°
 3. 60°
 4. 120°
 5. 150°
 6. 300°

Jawaban :

Jawaban : E

Diketahui :

Ditanyakan :

Sudut =…?

Jawaban :

tan x

 

 1. Diketahui Vektor Jika Panjang  sama dengan Panjang  maka p =…
 2. 2
 3. 2
 4. 3
 5. ±2
 6. ±2

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Vektor

Panjnag a = panjang b

Ditanyakan :

p =…?

Jawaban :

 

 1. Diketahui vector dan A(1,-2). Jika  dan , maka koordinat titik B adalah …
 2. (6,10)
 3. (6,-10)
 4. (6,-6)
 5. (8,10)
 6. (8,-10)

Jawaban :

Jawaban : E

Diketahui :

 

A(1,-2)

 

 

Ditanyakan :

Titik B = ?

Jawaban :

B  – A =

B – A =

B  =

B =

B =

 1. Jika =  dan  =  maka panjang
 2. 2

Jawaban :

Jawaban : D

Diketahui :

=

=

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

+=

 

 

Latihan Uji Kompetensi 3

 

 1. Vektor posisi dari titik A(-2,5) adalah…

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

titik A(-2,5)

Ditanyakan :

Vektor posisi =..?

Jawaban :

 

 1. Vektor satuan dari vector adalah…

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Ditanyakan :

 

Jawaban :

 

 

 1. Vektor satuan dari vector posisi A(8,15) adalah…

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Vector posisi A(8,15)

Ditanyakan :

Vektor satuan =…?

Jawaban :

 

 

 1. Misal Jika titik B(2,1) maka vector posisi dari titik C adalah…

Jawaban :

Jawaban : D

Diketahui :

B(2,1)

Ditanyakan :

Vektor posisi C =…?

Jawaban :

 

 

Latihan Uji Kompetensi 4

 

 1. Jika =…

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Ditanyakan :

=….?

Jawaban :

 

 1. Jika A(1,2), B(-4,5) dan C(11,-4) maka =…

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

A(1,2)

B(-4,5)

C(11,-4)

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 

 1. Jika A(-4,1), B(2,5) dan C(-3,6) maka =…
 2. [-9,9]
 3. [9,-9]
 4. [7,9]
 5. [7,-9]
 6. [-7,7]

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

A(-4,1)

B(2,5)

C(-3,6)

Ditanyakan :

=….?

Jawaban :

 

 

 1. A(5,2),B(4,6) dan C(3,2). Jika maka Panjang vector  =…
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

Jawaban :

Jawaban : E

Diketahui :

A(5,2)

B(4,6)

C(3,2)

Ditanyakan :

Panjang vector  =…?

Jawaban :

 

 

 1. A(4,5),B(-1,1) dan C(2,6). Jika ,, dan berturut-turut menyatakan vector posisi titik A,B, dan C,Maka Panjang dari …
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 15

Jawaban :

Jawaban : D

Diketahui :

A(4,5)

B(-1,1)

C(2,6)

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 1. Misal ABCD adalah persegipanjang. Vektor berturut – turut adalah vector posisi dari titik A, B, C, dan D. Jika O adalah titik asal maka hasil dari  adalah …

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

O = titik asal

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

𝐵alahi..ik asal maka hasil dari turut jang saling berpotongan pada t sungai secara langsung dari

 1. Diketahui = ,  = , dan  = . Jika  maka panjang vector  = …
 2. 15
 3. 17
 4. 20
 5. 23
 6. 25

Jawaban :

Jawaban : E

Diketahui :

=

=

=

Ditanyakan :

=.?

Jawaban :

= +

=

d =

d =

d =

d = 25

 

Latihan Uji Kompetensi 5

 

 1. Jika maka  =…

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 

 1. Misal

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 

 1. Jika
 2. 2

Jawaban :

Jawaban : Tidak Ada

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 

 1. Jika
 2. 2
 3. 4
 4. 6
 5. 8
 6. 10

Jawaban :

Jawaban : E

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 

 1. Pada jajargenjang ABCD diketahui vector posisi
 2. (3,1)
 3. (-3,-1)
 4. (1,3)
 5. (-1,3)
 6. (2,3)

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Vector posisi

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 1. Misal berturut-turut adalah vector posisi titik – titik sudut jajargenjang ABCD, dengan AB sejajar DC. Dengan demikian =…

Jawaban :

Jawaban : D

Diketahui :

AB sejajar DC

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

AB = DC

B – A = C – D

C = -A + B +D

Latihan Uji Kompetensi 6

 1. Jika

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 1. Diketahui titik P(1,-2),Q(2,-4) dan R(-1,2) maka

 

 

 1. 3

Jawaban :

Jawaban : Tidak Ada

Diketahui :

P(1,-2)

Q(2,-4)

R(-1,2)

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 

 1. Jika maka panjang
 2. 10
 3. 11
 4. 13
 5. 14
 6. 15

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 1. Jika

Jawaban :

Jawaban :

Diketahui :

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :
 

 1. Diketahui Jika
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

Jawaban :

Jawaban : E

Diketahui :

Ditanyakan :

xy =…?

Jawaban :

 

 

 1. Diketahui Vektor yang panjangnya 3 dan searah dengan -2+2 adalah …

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Ditanyakan :

-2+2 = ..?

Jawaban :

-2+2 =

-2+2 =

-2+2 =

-2+2 = 5

-12/5, 9/5

-4/5, 3/5

 1. Perhatikan gambar di bawah ini.

BD : DC = 1 : 2 dan AE : EC = 3 :1

Jika  masing – masing adalah vector posisi dari titik A, B, dan C maka =…

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

BD : DC = 1 : 2 dan AE : EC = 3 :1

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

Perbandingan BD : DC = 1:2

D-B / C-D = 1 /2

2D – 2B = C – D

2D+D = 2B+C

3D= 2b+C

D = 2B+C/3 ………………………..(1)

 

Perbandingan AE : EC = 3:1

E-A /C-E = 3 / 1

E-A = 3C – 3E

4E = 3C+A

E = 3C+A / 4 ………………….(2)

 

(1) dan (2) dikurang :

2b+c/3 – 3c+a/4 =  8b+4c/12 – 9c+3a/12

2b+c/3 – 3c+a/4  = 1/12 (-3a+8b-5c)

 

Latihan Uji Kompetensi 7

 

 1. Jika dan sudut yang dibentuk kedua vector =
 2. 30
 3. 30
 4. 30
 5. 60
 6. 60

Jawaban :

Jawaban :

Diketahui :

vector =

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 

 1. Perkalian scalar dari dua vektor yang saling tegak lurus sama dengan…
 2. A,B,C,D salah

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Vector tegak lurus

Ditanyakan :

Hasil perkalian =…?

Jawaban :

Jawab : 0, karena vektor tegak lurus membentuk sudut 90

 

 1. Perkalian scalar dari dua vector yang saling tegak lurus sama dengan….
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. Tidak tentu

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Dua vector tegak lurus.

Ditanyakan :

Perkalian scalar =…?

Jawaban :

Karena vektor yg tegak lurus membentuk sudut 90°, nilai cos 90° = 0

 1. Pada persegi Panjang OABC, Panjang OA=10 dan AB=15. Jika O adalah titik asal, vector posisi titik A dan  vector posisi titik B, maka
 2. 25
 3. 75
 4. 100
 5. 150
 6. 169

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

Panjang OA = 10

Panjang AB = 15

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 1. Diketahui vector maka besar sudut yang dibentuk adalah…
 2. 30°
 3. 45°
 4. 60°
 5. 75°
 6. 90°

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Ditanyakan :

Sudut =…?

Jawaban :

 

 

 1. Sudut antara vector
 2. 20
 3. 18
 4. 16
 5. 14
 6. 12

Jawaban :

Jawaban :

Diketahui :

Sudut

Ditanyakan :

…?

Jawaban :

 

 1. Sudut antara vector sama dengan 150°. Jika = 6 dan  = -9 maka  =….
 2. -15
 3. -12
 4. -9±
 5. -6
 6. -3

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Sudut = 150°

= 6

= -9

Ditanyakan :

=….?

Jawaban :

 1. -0,866

= 1,73

=

= 1,732

= 2,99 = 3

= -9 – 3

Latihan Uji Kompetensi 8

 1. -2+3
 2. 2+3
 3. 2-3
 4. 3-2
 5. -3+2

Jawaban :

Jawaban :  A

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

-2i + 3j

 

 1. Jika A(3,7) dan B(4,5) maka
 2. -+2
 3. -2
 4. -2+
 5. 2+3
 6. -2+3

Jawaban :

Jawaban :

Diketahui :

A(3,7)

B(4,5)

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 

 1. Jika
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25

Jawaban :

Jawaban : E

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 

 1. Jika maka || +||=…
 2. 15
 3. 25
 4. 35
 5. 45
 6. 55

Jawaban :

Jawaban : tidak ada

Diketahui :

Ditanyakan :

|| +|| =…?

Jawaban :

(3i+4i) – (-4j-3j))

7i-7j

7(i-j)

|| =

| =

| = 5

|| =

|| =

|| = 5

|| +|| = 5.(3i-4j)+5(4i-3j)

|| +|| = 15i-20j+20i-15j

|| +|| = 35i-35j

|| +|| = (35i-35j) : 7(i-j)

|| +|| = 5c

Petunjuk : Jawablah dengan jelas dan benar.

 1. Jika dan  tunjukkan bahwa =a1b1+a2b2

Diketahui :

 

Ditanyakan :

Buktikan =a1b1+a2b2

Jawaban :

=

=a1b1+a2b2

 

Latihan Uji Kompetensi 9

 1. Sebuah sungai dengan lebar 4 km mengalir ke Selatan dengan kecepatan 5 km / jam. Tentukan kecepatan dan arah sebuah perahu motor, agar dapat menyeberangi sungai secara langsung dari Timur ke Barat dalam waktu 20 menit.

Diketahui :

Lebar = 4 km

Arus = 5 km/jam

Waktu = 20 menit

Timur ke barat

Ditanyakan :

Kecepatan dan arah motor ?

Jawaban :

4 km / 20 menit =  12 km / 60 menit

4 km / 20 menit = 12 km / jam

122 + 52 = c2

c2 = 169

c = 13 km / jam ke barat

 1. Seorang penjelajah berjalan 2 km ke arah 067°, kemudian 1 km ke arah 270° dan terakhir 600 m ke arah 214°. Tentukan jarak penjelajah dari tempatnya semula.

Diketahui :

Jarak 1 = 2 km

Arah 1 = 67°

Jarak 2 = 1 km

Arah 2 = 270°

Jarak 3 = 600 m

Arah 3 = 214°

Ditanyakan :

Jarak penjelajah dari tempatnya semula = ?

Jawaban :

2 km = 1 km + 0,6 km + d

2 km = 1,6 km + d

d = 0,4 km

d = 400 m

 1. Sebuah benda dengan berat 75 Newton diam pada bidang miring yang sudut miringnya 25° terhadap garis horizontal. Tentukan gaya gesek dan gaya normalnya.

Diketahui :

Berat = 75 N

Sudut = 25°

Ditanyakan :

Gaya gesek dan gaya normal = ?

Jawaban :

Gaya normal = w – fy

Gaya normal = 75 – fsin65°

Gaya normal = 75 – 0,91f

 

Gaya gesek = µ N

Gaya gesek = µ(75 – 0,91f)

 

 1. Gunakan vector untuk menunjukkan bahwa diagonal jajargenjang saling berpotongan pada titik tengah dari masing-masing diagonal.

Diketahui :

Diagonal jajargenjang saling berpotongan pada titik tengah dari masing-masing diagonal.

Ditanyakan :

Vector ?

Jawaban :

Diagonal ABCD dengan diagonal berpotongan di titik P

Karena BD + a = b , BD = b – a

BP = x (b-a)

AC = a + b

AP = y (a+b)

AB =AP+PB

AB = AP – BP

Maka :

AB      = AP – BP

a          = y (a+b) – x (b-a)

a          = ya +yb –xb –xa

a          = xa+ya+yb-xb

a          = (x+y)a + (y-x)b

x+y = 1

y – x = 0

x = y = 0,5

P = titik tengah dari dua diagonal

Evaluasi Kompetensi Pemahaman

 1. Jika A(3,4) dan B(-4,5) maka vector

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

A(3,4)

B(-4,5)

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 

 1. Jika
 2. 11
 3. 13
 4. 15
 5. 17
 6. 19

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 1. Vektor satuan dari

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Ditanyakan :

Vektor satuan =…?

Jawaban :

 

 1. Jika

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

 

 

 1. Misal ABCD adalah sebuah segi empat dengan AB sejajar DC.Dengan demikian maka

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

AB sejajar DC

Ditanyakan :

Jawaban :

 1. Jika
 2. =
 3. =
 4. =
 5. =
 6. =

Jawaban :

Jawaban : C

Diketahui :

Ditanyakan :

Pernyataan yang benar =…?

Jawaban :

 

 1. Misal

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

 1. Jikamaka vector akan …
 2. Saling tegak lurus
 3. Saling sejajar
 4. Sejajar dan berlawanan arah
 5. Membentuk sudut 45°
 6. Bukan A,B,C, maupun D

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Ditanyakan :

Vector  =…?

Jawaban :

Saling sejajar berrati bila di sederhanakan keduanya memiliki angka yang sama.

36, -27 disederhanakan di bagi 9 = 4,-3

16,-12 disederhanakan di bagi 4 = 4,-3

 

 1. Misal vector membentuk sudut sebesar 60°, maka =…
 2. 3
 3. 2

Jawaban :

Jawaban : D

Diketahui :

Vector  membentuk sudut 60°,

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

a·b = |a| · |b| cos 60

a·b = 1/2 |a| · |b|

 1. Jika vector |a| dan |b| membentuk sudut

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Vector |a| dan |b| membentuk sudut

Ditanyakan :

Jawaban :

 

Evaluasi Kompetensi Kemampuan

 

 1. Misal ABCD adalah sebuah belah ketupat dengan A(-2,1),B(2,5), dan C(6,1). Dengan demikian vector
 2. [0,8]
 3. [0,-8]
 4. [0,10]
 5. [0,-10]
 6. [4,-4]

Jawaban :

Jawaban : Tidak ada

Diketahui :

ABCD adalah sebuah belah ketupat

A(-2,1)

B(2,5)

C(6,1)

Ditanyakan :

=…?

Jawaban :

Maka BD = (-2,3)

 

 1. Jika

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 

 1. Diketahui Titik P(4,3), Q(6,3) dan R(x,1). Jika
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

Jawaban :

Jawaban : D

Diketahui :

P(4,3)

Q(6,3)

R(x,1)

Ditanyakan :

x =…?

Jawaban :

 

 1. Vektor-vektor berturut-turut adalah vector posisi dari titik-titik sudut jajargenjang PQRS dengan PQ sejajar SR. Vektor

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Jajargenjang PQRS dengan PQ sejajar SR

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 

 

 1. Jika

Jawaban :

Jawaban :

Diketahui :

Ditanyakan :

Jawaban :

 

 

 1. Diketahui titik A (1,-2); B (3,-4) dan titik P terletak pada perpanjangan AB sehingga . Jika adalah vector posisi P maka = …

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

A (1,-2)

B (3,-4)

Ditanyakan :

= …?

Jawaban :

AP = -3 PB

(P-A) = -3 (B-P)

P-A = -3B + 3P

3B -A =3P -P

2P = 3B – A

2P = 3(3,-4) – (1,-2)

2P = (9,-12) – (1,-2)

2P = (8,-10)

P = (4,-5)

 1. Pada gambar di bawah ini, H dan K merupakan titik tengah PR dan QS.

Jika  berturut – turut adalah vector posisi dari titik – titik P,Q,R,S, maka vector = …

Jawaban :

Jawaban : B

Diketahui :

Ditanyakan :

= …?

Jawaban :

OH = OP + 1/2PR

OH = OP + ½ (OR-OP)

OH = P+1/2R-1/2P

OH = 1/2r + 1/2P

 

OK = OQ  +1/2QS

OK = OQ + ½(OS-OQ)

OK = Q + 1/2S-1/2Q

OK = 1/2Q+1/2S

 

HK = OK – OH

HK = 1/2Q+1/2S-1/2R-1/2P

HK= ½ (-p+q-r+s)

 1. Jika titik P dan R dalam waktu ditentukan berturut – turut oleh . Jarak P dan R pada saat t = 3 sama dengan …
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14

Jawaban :

Jawaban : D

Diketahui :

t = 3

Ditanyakan :

Jarak PR = ?

Jawaban :

P =

P =

P=

 

R =

R =

R=

Sumbu x  = 4 – 9

Sumbu x = -5

 

Sumbu y =  – 6 -6

Sumbu y = -12

Jarak =

Jarak =

Jarak =

Jarak = 13

 1. Besar sudut antara vector dan  sama dengan 120°. Jika ||=8 dan || = 3, maka panjang |+ || sama dengan …
 2. 7
 3. 3
 4. 8
 5. 9

Jawaban :

Jawaban : A

Diketahui :

Sudut antara vector  dan  = 120°

|| = 8

|| = 3

Ditanyakan :

|+ || =…?

Jawaban :

|a + b|² = (a + b)(a + b)

|a + b|² = a • a + a • b + b • a + b • b

|a + b|² = |a|² + a • b + a • b + |b|²

|a + b|² = |a|² + 2 (a • b) + |b|²

|a + b|² = |a|² + 2 • |a| • |b| • cos 120⁰ + |b|²

|a + b|² = 8² + 2 • 8 • 3 • (– ½) + 3²

|a + b|² = 64 – 24 + 9

|a + b|² = 49

|a + b| =

|a + b| = 7

 1. Jika vector dan  membentuk sudut sebesar 45° dan || = 6, || = 2, maka (||+|).=…
 2. 8
 3. 10
 4. 14
 5. 16
 6. 20

Jawaban :

Jawaban : E

Diketahui :

Sudut  = 45°

|| = 6

|| = 2

Ditanyakan :

(||+|).=…?

Jawaban :

 

(+).=+

(+).= 12 + (

(+).= 12 + 8

(+).= 20

 

 

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert